منشور شرکتمشتری مداری،

احترام به سلایق و درخواست‌های مشتری،

تولید باکیفیت،

خلق ارزش،

ارایه خدمات پس از فروش،

استفاده از مواد اولیه باکیفیت،

بکارگیری نیروی انسانی متخصص و مجرب،

حفظ و کمک به نگهداری از محیط زیست در کنار رشد صنعت مبلمان.